Privacyreglement Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag

In dit Privacyreglement gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag de plicht om haar clienten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag gebruikt en het doel van het gebruik

Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant of cliënt wordt of bent van Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag of via het contactformulier contact met ons opneemt. Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen het BSN- nummer. Van ouders van cliënten verzamelt Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag het e-mailadres en telefoonnummer. Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag  verzamelt de persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die clienten met Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • clienten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag verstrekte persoonsgegevens;
 • Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op anouk.uitslag@gmail.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag .

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag opnemen en probeert Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met mij opnemen.

Uiteraard zal Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag. Privacyreglement Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag.  versie juni 2018